Nolikums:
Sporta biedrība “RaceDog Latvia” sadarbībā ar biedrību „Engures sportam” organizē kanikrosa disciplīnu sacensību seriālā „Stirnu Buks 2024”.

Mērķis un uzdevumi:
 • Popularizēt kanikrosa sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.
 • Popularizēt kanikrosa sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
 • Dažādot priekšstatu un izpratni par kanikrosa sporta sacensībām.
 • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.
 • Veicināt citu valstu kanikrosa entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.

Sacensību klases:
 • CCW E - Kanikross sievietes elite (no 18 līdz 39 gadiem)
 • CCW J - Kanikross sievietes juniori (no 13 līdz 17 gadiem) – ar vecāku/aizbildņu atbildību
 • CCW V - Kanikross sievietes veterānes (no 40 gadiem un vairāk)
 • CCM E - Kanikross vīrieši elite (no 18 līdz 39 gadiem)
 • CCM J - Kanikross vīrieši juniori (no 13 līdz 17 gadiem) – ar vecāku/aizbildņu atbildību
 • CCM V - Kanikross vīrieši veterāni (no 40 gadiem un vairāk)

Sadalījums pēc suņa svara vienas  klases ietvaros:
 • mazo suņu grupa - suņi, kuru svars ir līdz 14,99 kg
 • lielo suņu grupa - suņi, kuru svars ir 15 un vairāk kg
Kanikrosa posmu paredzētie datumi:

 • 23.03. Saulkrasti, Saulkrastu novads
 • 20.04. Alsunga, Kuldīgas novads
 • 17.08. Ventspils. Piejūras brīvdabas muzejs
 • 14.09. "Sveikuļi", Tukuma novads
 • 12.10. Smeceres sils. Madona

Sacensību posmi var tikt atcelti vai pārcelti, par to paziņojot mājaslapā www.canicross.lv. Ja kanikrosa disciplīna kādā no posmiem ir atcelta, apmaksātā reģistrācija tiek pārcelta uz citiem Stirnu Buka kanikrosa posmiem 2024. gadā.
Informācija būs publicēta mājaslapā www.canicross.lv


Trase:
Kanikrosa dalībnieki skrien "Vāveres" distanci (5-7km).

Suņa vecums un citi noteikumi:
Visām kanikrosa klasēm suņa vecums – sākot no 18 mēnešiem. Suņiem, kas startē sacensībās (vai nestartē, bet atrodas sacensību teritorijā), jābūt ES mājdzīvnieka pasei un vakcinācijai pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā), un jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datu bāzē (Latvijā dzīvojošajiem) .
Uz vietas būs veterinārā kontrole.
Sacensību vietā suņus no pavadas atlaist nedrīkst. Sekojiet līdzi savu bērnu uzvedībai un nelaidiet mazus bērnus uz trases vai suņu tuvumā bez suņu saimnieka atļaujas.
Sacensību suņu nometnes vietā (stake-out) suņus nedrīkst atstāt vienus, pie katra suņa jābūt tā saimniekam vai sportistam. Kanikrosa stake-out zona ir publiska un visiem sacensību dalībniekiem un apmeklētājiem pieejama, suņa saimnieks vai sportists atbild par suņa jebkādām reakcijām uz apkārtējiem cilvēkiem un citiem dzīvniekiem. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā organizatori un sacensību tiesneši var lūgt suni atstāt kanikrosa stake-out zonu.

Apbalvošana:

Katrā klasē apbalvo pirmos trīs dalībniekus,. Katra klase - gan elites, gan veterānu, gan junioru klase tiek apbalvota atsevišķi, neatkarīgi no dalībnieku skaita klasē. 
Mazo un lielo suņu grupā tiek apbalvotas atsevišķi pirmās trīs vietas tad, ja konkrētās klases ietvaros startē vismaz 4 lielie un vismaz 4 mazie suņi. Ja nav vismaz 4 lielie un vismaz 4 mazie suņi vienas klases ietvaros, tad apbalvošana pēc svara sadalījuma nenotiek. 
Godalgotās vietas ieguvējus tiek apbalvotas ar medaļām un sponsoru balvām.

!!! Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, iegūtās medaļas un balvas nesaņem (izņemot gadījumu, ja sportistam ir attaisnojoši iemesli).

Kopvērtējums:
2024. gadā būs pieci (5) kanikrosa posmi, un kopvērtējums tiks vērtēts pēc visiem apmeklētajiem sacensību posmiem, ņemot vērā Stirnu Buka kanikrosa disciplīnā iegūtos punktus, un kopvērtējuma apbalvošana būs pēdējā posmā.

Lai varētu krāt kopvērtējuma punktus - jābūt rezultātam vismaz trīs (3) posmos. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējā sacensību posmā. 
Punkti katra posma ietvaros tiek skaitīti arī komandām - visi vienas komandas dalībnieku punkti tiek summēti un tas ir komandas rezultāts posmā. Kopvērtējumā tiks apbalvotas trīs labākās komandas ar lielāko punktu skaitu. 

Dalības maksa un pieteikšanās sacensībām:
Reģistrāciju pasākumam var veikt tikai katrs dalībnieks personiski (izņēmums nepilngadīgi jaunieši).
Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jāaizpilda reģistrācijas anketa, kurā jānorāda pareizi prasītie dati un jāpārliecinās, ka ieraksti ir precīzi un bez gramatikas kļūdām (uzrakstīti latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Nepilngadīgiem jauniešiem reģistrācijā (sacensību vietā) jāiesniedz vecāku iesniegums - norādot, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieku un viņa veselības atbilstību konkrētajām sacensībām un klasei.

Pirmais reģistrācijas periods – 25 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 15 EUR
Otrais reģistrācijas periods – 30 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 20 EUR

Trešais reģistrācijas periods – 35 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 25 EUR
Sacensību dienā – 40 EUR / "RaceDog Latvia" biedriem 30 EUR

Ukrainas pilsoņiem dalība bez maksas. (Для громадян України змагання безкоштовно!)

Reģistrācijas periodu datumus var apskatīt konkrētā posma reģistrācijas anketā.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Ja sportists pārstāv klubu un dalību sacensībās maksā klubs, tad reģistrācijas laukā “Informācija organizatoriem” ir jānorāda maksātāja juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs (ja ir), juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas konta numurs, SWIFT kods un juridiskās personas e-pasts. Rēķins uz norādīto e-pastu tiks izsūtīts 12 stundu laikā.
Ja reģistrācijā kluba (maksātāja) rekvizīti nav norādīti, tad rēķinu vēlāk pieprasīt nav iespējams.
Jebkuram maksātājam (juridiskai personai vai sportistam personīgi) maksājums ir jāveic 24 stundu laikā kopš reģistrācijas brīža.


Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:

Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un klasi saīsinājumā, kurā startēsiet, kā arī vārdu "kanikross" un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, kanikross Cēsis. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia" un / vai biedrību "Engures Sportam".

Dalības maksā iekļauts:
Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību rezultātu fiksēšana, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā,  sacensību organizatoriskie izdevumi, piemiņas nozīmīte visiem finišējušajiem, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā.

Dalībnieku sacensību reģistrācija sacensību dienā:
Sacensību numuru saņemšana vai reģistrēšanās sacensību dienā uz vietas (dienas kārtībā norādītajā laikā), notiek “RACEDOG LATVIA” teltī KANIKROSA ZONĀ. Līdzi jābūt visam ekipējumam un suņa pasei.

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt dopinga kontrolē, iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.
Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. Stake-out laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem,  sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu „savu laukumu”, to "rezervējot" sportistiem, kas ieradīsies vēlāk.
Suņus bez pieskatīšanas stake-out zonā atstāt nedrīkst.
Stake-out zonā nav atļauts smēķēt.

Dalībnieku saraksts / Rezultāti:
Provizoriskais dalībnieku saraksts tiks publicēts mājaslapā canicross.lv sadaļā "Stirnu Buks 2024". Oficiālais dalībnieku saraksts būs pieejams sacensību dienā, pēc reģistrācijas KANIKROSA ZONĀ.
Provizoriskie rezultāti būs pieejami KANIKROSA ZONĀ pēc finiša. Oficiālie rezultāti tiks publicēti mājaslapā canicross.lv sadaļā "Stirnu Buks 2024" septiņu dienu laikā pēc sacensībām.

UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas uz kanikrosa dalībnieku sapulci (skat dienas kārtību).
Dalībniekiem ir jāierodas starta koridorā 5 minūtes pirms kopējā starta.
Pēc sportista finiša, sportistam obligāti jāatrodas finiša koridorā tik ilgi, kamēr finiša tiesneši dod atļauju to atstāt.
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai suni vilinātu veikt ātrāk finišu.
Stāvās nogāzēs, drošības apsvērumu dēļ, sunim ir atļauts atrasties blakus skrējējam.
Drošības nolūkā, organizatori rekomendē pasākuma laikā neizmantot austiņas mūzikas atskaņošanai.

Kanikrosa dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un sava suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Sacensībās dalībnieks drīkst pārstāvēt 1 sporta komandu, un to mainīt sezonas laikā nedrīkst.
Dodoties  starta koridorā, jāseko norādēm, tiesnešu un  organizatoru norādījumiem. Ar starta koridora ieņemšanas  noteikumiem  visi  dalībnieki  tiks  iepazīstināti  kanikrosa dalībnieku sapulcē.
Distances laikā jāievēro Stirnu Buka Vāveres distances zīmes un norādes.
Sacensību tiesnešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no sacensību trases, kā arī no starta un finiša zonas visus dalībniekus, kas distancē atrodas bez dalībnieka starta numura.

Sacensību norise:
Kanikrosa dalībniekiem tiek dots kopējais starts (masu starts). Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.
Sacensības notiek marķētā trasē. Marķējums: zili baltas virziena norādes un īpašas Vāveres distances norādes.
Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības vai Valsts policijas, vai Zemessardzes darbinieki.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs.
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – 30 EUR sods.
Atrodoties  trasē,  dalībnieka  numuram  jābūt  piestiprinātam dalībniekam  priekšpusē redzamā  vietā. Dalībnieka  numurs  jāpiestiprina  pilnā  izmērā,  nenolokot  tā  malas.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās – naglenes vai futbola buči).
Laina (speciālā sacensību pavada) garumam jābūt no 1,5m līdz 2,5m (izstieptā veidā).
Visiem dalībniekiem atrodoties distancē, vēlams ņemt līdz mobīlo telefonu, lai problēmu gadījumā varētu sazvanīt savas komandas vadītāju vai sacensību organizatoru.
Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Jautājumi:
Par jebkuru jautājumu, sakarā ar Kanikrosa disciplīnas nolikuma noteikumiem vai arī ekipējuma prasībām – sazinietes caur e-pastu: info@canicross.lv

Svarīgi!
“Kanikrosa” dalībniekiem, lūdzam, nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē, mežā un stāvlaukumā. Par piemērota soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.
Informācija, kas ir publicēta mājaslapā www.canicross.lv, ir saistoša visiem sacensību dalībniekiem.
Organizatori nenes nekādu atbildību par dalībnieku inventāra vai personīgo mantu bojājumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku un suņu iespējamām traumām vai veselības traucējumiem veicot Stirnu Buka kanikrosa distanci.
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ (piemēram, karsts laiks) organizatori var pārcelt pasākuma norises laiku un / vai datumu, vai arī to atcelt, par to paziņojot interneta vietnē www.canicross.lv

Rīcības ar datiem:
Personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā sacensību posma dienas beigām, pieeja šiem datiem ir sacensību atbildīgajai personai, vetārstam un  tiesnešiem. Dalībnieks var prasīt dzēst viņa datus jebkurā brīdī.

Mārketings:
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Reģistrācija sacensībām:

Par sacensību disciplīnu ”Kanikross” atbildīgā organizācija:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Par sacensību disciplīnu ”Kanikross” atbildīgā persona:
Ginta Elizabeth Kleinberga
Tel. +371 2831 3431

Papildinformācija:

Kanikrosa ekipējums: http://www.racedog.lv/